החברה לחקר המקרא מארחת את יגאל גור אריה במסר לפרשת בלק תשפ"א-"אחדות במשפחה" &בועז חדד במסר חינוכי - "כוחנו באחדותינו."

פרשת בלק– הזכות לפרטיות- קללת המשפחה- יגאל גור אריה תשפ"א

האתגר הגדול היום, עד כמה להיות סגור או פתוח מול העולם שבמחוץ? האם להסתכל על הסלון, על המטבח, על האוטו, על הדשא של השכן? איך לשמור על פרטיות בחברה שהופכת להיות לשקופה, ומול גוגל ופייסבוק שרוצות לדעת עלינו הכול ולהשתמש בידע הזה? וברמה האישית אילו תכנים, רגשות וחוויות אינם שייכים לכולם ,ואותם אנו משאירים ב "אוהל " הפרטי שלנו?

האם אנחנו מאמינים בקללות?!

בלק היה הראשון שהבין שאי אפשר לנצח את ישראל במלחמה קונבנציונלית, ולכן פנה אל הנשק הבלתי קונבנציונאלי -הקללה.

בלעם ניסה שלוש פעמים אך לא מצא נקודות קלקול להיאחז בה בקללתו.

"וַתִּרְאַ֙נִי֙ הָאָת֔וֹן וַתֵּ֣ט לְפָנַ֔י זֶ֖ה שָׁלֹ֣שׁ רְגָלִ֑ים אוּלַי֙ נָטְתָ֣ה מִפָּנַ֔י כִּ֥י עַתָּ֛ה גַּם־אֹתְכָ֥ה הָרַ֖גְתִּי וְאוֹתָ֥הּ הֶחֱיֵֽיתִי....ויך בלעם את האתון להטתה הדרך״

הרשע הזה הולך לקלל אומה שלימה, שלא חטאה לו, ומכה אתונו שלא תלך בשדה.

זו הפגנה של חוש צדק סלקטיבי, שהיה טמון בלבו של בלעם- דרש מן הזולת נורמות התנהגות, שהוא ראה עצמו פטור מהן.

האתון הטיפשה שבבהמה, ניצחה את ה ״החכם בחכמים".

השיא בברכתיו של בלעם;״ מַה טֹבוּ אֹהָלֶיךָ יַעֲקֹב מִשְּכְּנֹתֶיךָ יִשְּרָאֵל" שמשמעותה הכרה בסגולת האומה השומרת על נקיות המסגרת המשפחתית. האוהל והמשכנות-יוצקים לתוכם, חכמה בינה ודעת, ערכים ותוכן רוחני, יוצרים אחדות המשפחה

בלעם הגיע מתרבות חסרת גבולות, ופתאום הוא רואה מול עיניו תרבות אחרת, שיש פרטיות, צניעות ,עדינות, מרחב פרטי ואישי מקודש לכל המשפחה ולכל אדם בלי שכולם יתעדכנו כל הזמן מה קורה אצל האחר. נותן מקום וכבוד לכולם .

בלעם הבין כי הסכנה הגדולה ביותר לישראל היא התפרקות המשפחה.

זה האתגר הגדול ביותר בתקופתנו לשמור ולאחד את המסגרת המשפחתית.

עלינו מוטל לחזק את היתדות של אוהלי יעקב.

בפרשתבלק,אנופוגשיםבפעםהיחידהבתורה,נקודתמבטחיצוניתשלמנהיגים שמסתכלים "מבחוץ" עלעםישראל.אתגדולתנבואתושלבלעםניתןלראותבמילותיו,בהםהואמתאראתהגדולהשלעםישראלבדרכים וצורותשגםמשהרבנולאהביעואוליגםלאהכיר.

אםכן,מהאפשרלבלעםהרשעלראותדבריםשמשהלאיכולהיהלראות,ומהניתןללמודמכךעל

מנהיגות?

ניתןלהמשילאתההבדלביןמשהובלעםלהבדלביןשניאנשיםהרואיםילדמתקרבלקצה

צוקשמתחתיואגם.אחדמהאנשיםהללוהואאביושלהילדוהאחרפסיכופט.אביושלהילדממהר

לרוץולהצילאתהילדמנפילה, - גםאםהמחיריהיהשהילדיפצעמאחיזתו,לעומתזאת,הפסיכופט

רואהאתהילדמתקרבלסכנהוכלמהשהואאומרלעצמו,במיןשלוותנפשמהולהבסקרנות, זה:

"מענייןמהיקרהאםהואייפול,האםהואיצליחלשחותלבד?".

באופןפרדוכסאלי,לעיתיםדווקאהאדםהשני,זושאיןלוקשררגשילילד,עשוילראותאתפוטנציאל

הכוחותהטמוןבילד,בצורהשבההאבלאיכוללראותבגללקרבתו.

ו'ילפרדביון,מגדוליהפסיכואנליטיקאים,טעןכיבכדילעזורלאדםלעיתיםצריךלהגיעאליו "ללא

תשוקהולאזיכרון".קשררגשיעשוילאפעםלתעתעאולגרוםלדבריםלהיראותבצורהשונהמן

האמת,ובכךלהסתירחולשותופגמים,אולחילופיןלהעליםכוחותולצמצםאתהפוטנציאלהחיובי.

נדמהכיזוהייתהתרומתושלבלעםהרשעלמנהיגותושלמשה.דווקאהריחוקהרעיוניוהרגשימעם

ישראלאפשרלולראותדבריםשמשהרבנולאיכולהיה.משההיהמנהיגאבהי.הואהיהמלאתשוקה

לעם,וממילאגםמלאבציפיותואכזבותכלאימתשפגשאתחולשותיהם. למנהיגותשכזוערךרב,אך

היאעשויהלפספסחולשות,כמוגםיכולות.בלעםהסתכלעלהעם "

יגאל גור אריה

&

בועז חדד חבר הנהלה ומורה תנ"ך תיכון אורט מעלות במסר חינוכי.

פרשת השבוע פרשת בלק
מסרים חינוכיים :
א. בחר בפתרון בעיות בדרך הטובה ולא בדרך הרעה .
ב. כוחנו ברמת המוסריות הגבוה שאנו חייבים לקיים הלכה למעשה.
ג. הזמן לתקן את דרכך הרעה הוא לא בלתי מוגבל .
ד. כוחנו באחדותינו.
בלק בן ציפור מלך מואב רוצה להתחזק למול כוחו העולה של עם ישראל. בפני בלק היו שתי דרכים כדי להתחזק :
הדרך הראשונה היא בדרך חיובית לומר לבלעם בן בעור הקוסם הגדול שיברך אותו .
הדרך השנייה היא הדרך השלילית לומר לבלעם לקלל את עם ישראל .
בלק החליט לבחור בדרך השנייה.
אבל בסופו של דבר בלק נכשל ובלעם ברך את עם ישראל .
כולנו נתקלנו בדברים כאלה במקומות העבודה שלנו ,כאשר מישהו מהצוות( צוות המורים או כל צוות מקצועי אחר במקום העבודה )מרגיש שלא מעריכים אותו מספיק ,אז,הוא מתחיל לזלזל בהשיגו של האחר ובהשגיהם של האחרים מה שכביכול נותן לו הרגשה שהוא משפר את מעמדו על חשבון הכפשת האחר או הצוות כולו.
זוהי דרכה של האנטישמיות שמבקשת לרפא את המצוקות החברתיות והכלכליות שלה דרך הכפשת החלש הלא מוגן ( עם ישראל בתקופת השואה )
המסר השני הוא כפי שציינתי הוא כוחנו הוא בקיום המוסר שיהווה דוגמה לכל העמים.
מלך מואב מרגיש שדרך מלחמה הוא לא יכול להכניע את עם ישראל ,לכן הוא יוצר קשר עם האויב המושבע מדיין ושוכר את שרותיו של בלעם בן בעור נגד עם ישראל שיקלל את ישראל . כאשר כל אחד מעם ישראל ישב איש באוהלו, כלומר יחד עם משפחתו ,אחדות המשפחה שהוא ערך עליון בחברה היהודית .
אבל לצערנו עם ישראל בחלקו אכן נגרר אחרי בנות מואב כפי שכתוב בפרק כ"ה פסוק א " ויחל העם לזנות בבנות מואב"
מחובתינו ללמוד לקח מהתנהגות שכזו שעלולה לכרסם בערך המשפחה ולגרום גם פגיעה בחברה כולה.
מסר שלישי - אדם שבוחר בדרך הרעה האפשרויות שניתנות לו לשפר את דרכיו הולכות ומצטמצמות מפעם לפעם .
בלעם מכה את אתונו שלוש פעמים בפעם הראשונה זה היה בשדה פתוח כאשר המסר הוא שלבלעם עדיין יש מרחב די גדול כדי לתקן את דרכיו פרק כ"ב פסוק כ"ג " ותלך.בשדה " בפעם השנייה המרחב הולך ומצומצם פרק כ"ב פסוק כד " גדר מזה וגדר מזה" ובפעם השלישית פרק כ"ב פסוק כ"ז הדרך נחסמת לחלוטין " ויעמוד במקום צר אשר אין דרך לנטות ימין או שמאל ".
הלקח הוא שפרו את התנהגותכם ואת יחסכם לסובבים אתכם ( נשותיכם , ילדיכם, החברים ותלמידיכם )כמה שיותר מהר אחרת יכול להיות שכבר יהיה מאוחר . ויפה שעה אחת קודם . המסר הרביעי
כוחנו באחדותינו - בלעם בן בעור עולה לשלוש נקודות שונות בזמנים שונים ומשם מנסה לצפות על עם ישראל כדי לזהות נקודות חולשה בלכידותה של החברה הישראלית ואז להתקיף את עם ישראל .
המסר תמיד אנו צריכים להיות מגובשים ומוכנים לכל הפתעה שלא תהיה מצד אויבינו שלעיתים מוכנים להתאחד ביניהם למרות השנאה הגדולה שיש ביניהם רק כדי לפגוע בעם היהודי היושב בציון , כפי שבלק בן ציפור מלך מואב התאחד עם מדין למרות היריבות הגדולה שהייתה בניהם ולמרות שלא הייתה לנו שום כוונה להתקיף את המואבים ,שהרי נאמר לנו על ידי אלוהים בספר דברים פרק ב פסוק ט" אל תצר את מואב ואל תתגר בם כי לא אתן לך מארצו".
ואסיים בדבריה של האנטרופולוגית האמריקאית מרגרט מיד שאמרה" לעולם אל תטיל ספק בכך שקבוצה קטנה של אנשים( כמו העם היהודי בארצו ) מתחשבים ומחוייבים
יכולה לשנות את העולם (בכל תחומי החיים ). למעשה זה הדבר היחיד שאי פעם שינה את העולם "
שבת שלום לכולם ממני חדד בועז